Biblické žalmy


Žalm 76: kompletní, komentář

komentář – Žalm 76 byl napsán po porážce asyrské armády, která obléhala Jeruzalém, pravděpodobně kvůli epidemii cholery. Celá Judea se účastnila nadšení lidí, kteří viděli dobytí 46 měst, víra se...

Žalm 62: kompletní, komentář

komentář – Autor Žalm 62, pravděpodobně považovaný za Levita, ilustruje své tajemství tím, že je silný tváří v tvář potížím a je v míru, které může dát jen jeho Bůh své duši. Násilné oslovování...

Žalm 102: kompletní, komentář

komentář – V Žalmu 102 autor uvádí, že vidí zoufalství Sionu a že kvůli své naději na budoucí znovuzrození Jeruzaléma učinil tolik nepřátel. Zjistí, že je obklopen mnoha lidmi, kteří byli v minulosti...

Žalm 6: kompletní, komentář

komentář – Žalm 6 se prezentuje jako modlitba během mnoha utrpení života, žalmista uznává své hříchy, ale doufá v nekonečné Boží milosrdenství. Žalm 6 dokončen[1] Na sbormistra. Pro strunné...

Žalm 20: kompletní, komentář

komentář – Ve formě modlitby pozdravu za krále, se kterým je žalmista spojen, hovoříme v Žalm 20 o pomoci, která přijde od Boha k hlavě jeho lidu z jeho nebeské svatyně nebo z nebe, aby se dostala z...

Žalm 73: úplný, komentář

komentář – V Žalmu 73 autor ilustruje obtíže, s nimiž se setkáváme tváří v tvář poznání, že bezbožní a arogantní procházejí obdobím prosperity akumulujícího bohatství, zatímco u správných věcí jde...

Žalm 2: kompletní, komentář

komentář – Autor Žalm 2, zaplavený vírou v Boha, upozorňuje na chyby a postoje absurdního boje proti Bohu prováděné mocnými pozemskými a těmi, kdo je pošetile sledují. Žalm 2 je kompletní[1] Proč...

Žalm 35: kompletní, komentář

komentář – Žalm 35 se otevírá výzvou k Pánu, aby se bránil proti žalobcům proti nevinnému předvedenému před soud, operace organizovaná za účelem zničení jeho morálky. Ačkoli reakce na ohromnou bolest...

Žalm 147: kompletní, komentář

komentář – V Žalmu 147 autor naléhá na chválu a prohlašuje, že je dobré zpívat chválu Pánu, s tímto chováním se k němu chtít obrátit plným víry a cítit se součástí jeho prozřetelnosti a...

Žalm 125: kompletní, komentář

komentář – V Žalmu 125 je autor přesvědčen o stabilitě hory Sion, která představuje Jeruzalém, v důsledku zaslíbení Hospodina, nebude mít nikdo, kdo důvěřuje Pánu, strach. Kompletní žalm 125[1]...


Top